Tag archive for ‘doan so menh’
By thuylt On Tuesday, June 28th, 2016
0 Comments

Xem tướng lục diệu đoán vận mệnh

Lục diệu là chỉ Thái dương, Thái âm, Nguyệt bột, La hầu, Kế đô và Tử khí. Thái dương là chỉ mắt trái, Thái âm là chỉ mắt phải, Nguyệt bột chỉ Sơn căn trên mũi, More...